Wie zijn wij ?

Algemeen belang Heeze-Leende wil Heeze-Leende degelijk besturen. Er zijn veel belangen die allemaal om voorrang schreeuwen. Binnen de sociale taken, de openbare ruimte en de milieudoelstellingen liggen grote uitdagingen voor de gemeente. AbHL wil binnen kaders van een gezonde financiële huishouding de algemene middelen efficiënt en evenwichtig inzetten. Hierbij zal AbHL transparant opereren en de inwoners betrekken in de besluitvorming. AbHL hecht aan adequate governance*. De gemeenteraad stelt de kaders en controleert of die goed uitgevoerd worden. Het college voert uit. De interne controlemechanismen moeten daarbij goed functioneren.

*Governance is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.

Onze speerpunten:

 • Energietransitie: Geen windturbines en zonneweides totdat het elektriciteitsnetwerk deze extra capaciteit kan transporteren. Er is nu geen transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar. Nieuwe aanvragen voor transport worden daarom voorlopig niet gehonoreerd. Zie hiervoor website: capaciteitskaart.netbeheernederland Daarom wil AbHL komende vier jaar geen windturbines en zonneparken toelaten. Voor de energietransitie richt AbHL zich op het produceren van groen gas, zonnepanelen op daken en isolatie van woningen. Daarmee beschermen we onze natuurgebieden (Natura-2000, Natuurnetwerk Brabant, Beekdalen en Natuurgrenspark de Groote Heide). Met dit beleid kunnen we doorpakken op de energietransitie en tegelijk grootschalige opwek van energie in of nabij deze beschermde natuurgebieden voorkomen.
 • Zorg: Geld dat bestemd is voor zorg moet ook naar de zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg faciliteren en waarderen. Beleid voor eenzaamheid en kwetsbare medeburgers verbeteren.
 • Woningen: We nemen de woningbehoefte van de inwoners als uitgangspunt bij het bouwen. Bijvoorbeeld starterswoningen en seniorenwoningen. Ook moeten er locaties aangewezen worden waar zonder projectontwikkelaars gebouwd mag worden.
 • Milieu: Ondersteunen van de duurzaamheidsdoelstellingen uit de akkoorden van Parijs. Bij voorkeur door toepassing van groen gas en waterstof opgewekt uit duurzame bronnen.
 • Kernen: Dorpscentra in zijn geheel ontwikkelen naar prettige verblijfsgebieden om te winkelen en te recreëren. Samenhang, uitstraling, allure en historische elementen in de stijl laten terugkomen in alle dorpscentra.
 • Verkeer: We willen alle maatregelen ondersteunen om dorpskernen verkeersluw te maken, en kijken of we de doorgaande verkeersstromen beter kunnen splitsen van bestemmingsverkeer. AbHL wil relevante spoorwegovergangen open houden om het splijten van kernen te voorkomen. De tunnel bij het station heeft een belangrijke “interwijkfunctie”, die moet worden behouden.
 • Wegen: Meer geld en duidelijke planning voor onderhoud wegen, wandel- en fietspaden, trottoirs en openbaar groen.
 • Gemeentelijke herindeling: Zelfstandige gemeente blijven om de lokale belangen te kunnen behartigen. AbHL koestert ons bruisend verenigingsleven. Sport, cultuur, dorpshuizen en bibliotheken kunnen op onze steun rekenen.
 • Transparantie: Zeggen wat je doet en laten zien wat het kost. Meer transparantie richting de inwoners over het te voeren beleid.
 • Gemeentehuistuin: AbHL wil geen woningbouw in de gemeentehuistuin.
 • Transitie landelijk gebied: In het buitengebied willen we ruimte bieden aan andere (neven)activiteiten zoals kleinschalige recreatie, wonen, zorg en werken aan huis, mits gekoppeld aan vrijkomende agrarische percelen en gebouwen. Bijvoorbeeld tiny houses, woonzorgvoorzieningen, Bed & Breakfast en een boerenwinkel. Bij het toestaan van een nieuwe functie beoordelen we of die de milieuruimte voor omliggende (agrarische) bedrijven niet onredelijk inperkt.

Veel wijsheid gewenst met het maken van de juiste keuze

Voor de Kandidatenlijst van AbHL voor maart 2022 klik hier.

Voor inzicht in de financiële vermogenspositie van de gemeente Heeze-Leende klik hier.

Voor filmpje interview RTV Horizon met Harrie Scheepers, lijsttrekker AbHL, klik hier.

Actueel / Poll

Wat doet de gemeenteraad van Heeze-Leende de komende jaren?

Inwoners van Heeze-Leende hebben de gemeenteraad gekozen, de wethouders zijn benoemd en de gemeenteraad heeft het raadsprogramma vastgesteld. In Heeze- Leende laten we het vertrouwde systeem van coalitie versus oppositie los. De zeven raadsfracties gaan samen werken aan hetgeen er de komende jaren moet gebeuren voor het welzijn en de toekomst van alle inwoners.

De raad heeft gezamenlijk de visie op diverse thema’s bepaald. En daar krijgt het college een lijstje bij van wat de raad als eerste opgepakt wil zien.

Uiteindelijk wil de gemeenteraad geborgd zien dat Heeze, Leende, Leenderstrijp en Sterksel gelegen blijven in een mooie, natuurlijke omgeving. In een regio, waar het stedelijke goed samen gaat met het oorspronkelijke agrarische karakter. De eigenheid en het dorpse karakter moet van iedere kern behouden blijven!

In deze video laten we zien wat de thema’s zijn voor de komende jaren, en wat de gemeenteraad daarin wil realiseren.


Financiële positie van de gemeente tot en met 2020:

Heeft u interesse om lid te worden van AbHL? Neem vrijblijvend eens deel aan onze fractievergadering.

Tijdens de fractievergaderingen, onder leiding van de fractievoorzitter, overleggen en bepalen de fractieleden standpunten over onderwerpen die in de gemeenteraad worden behandeld. Het belangrijkste uitgangspunt voor een fractie is dat de standpunten uit het verkiezingsprogramma gerealiseerd worden. Dat is ten slotte het programma waarover gekozen raadsleden verantwoording afleggen aan hun kiezers. Kunt u zich vinden in het programma van AbHL neem dan hier contact met ons op.

Energietransitie, Omgevingsvisie..

De energietransitie gaat veel impact hebben. De keuzes die we nu maken veranderen ook ons landschap. Voor welke energiemix kiest Heeze-Leende. Biogas, zonneweides, windmolens. Of eerst zonnepanelen op de daken alvorens we de keuze maken voor zonneweides. Of vinden we dat de nadelen hiervan zo groot zijn dat kernenergie terug in beeld komt. Ook is de energiedrager (elektriciteit, waterstof en dergelijke) een belangrijke keuze voor het welslagen van de transitie. 
De keuzes die we maken hebben ook effect op de omgevingsvisie. 
Ons platteland gaat veranderen. 
Heeze-Leende staat aan de lat om dit zorgvuldig en weloverwogen vorm te gaan geven. 
AbHL vindt het belangrijk om zich te laten horen; wat nu als koers wordt ingezet wijzigt de omgeving voor decennia. 
Om die impact goed te kunnen aanvoelen vertalen we de theorie naar de praktijk. 
En praten daarover met jeugd(igen); zodat we samen de toekomstige essentie kunnen benoemen en inbrengen in de politieke keuzes. 

Klik hier voor de publieksversie van de RES 1.0

Klik hier voor de RES 1.0

Klik hier voor alles over de Regionale Energie Strategie (RES)

Deliberatieve democratie

In de gemeentewet komen de woorden “coalitie” en “oppositie” niet voor. De gemeentewet spreekt van “beraadslaging” en van “overleg”. Deze twee woorden komen wel heel vaak voor in de gemeentewet. In het Latijn bestaat hier één woord voor, deliberatio. Het Nederlandse woord is delibereren. Deliberatieve democratie is een vorm van publieke besluitvorming waarin informatievergaring, overleg en de uitwisseling van argumenten centraal staan. Bij deliberatieve democratie zijn betrokkenheid op het algemene belang en het verzekeren van een gelijke stem van alle deelnemers in het besluitvormingsproces centrale elementen. Bij deliberatieve democratie is het streefdoel met een diverse groep gewone burgers tot een politiek besluit te komen, nadat burgers adequaat geïnformeerd zijn over de problematiek en de nodige tijd kregen om met elkaar te overleggen over de best mogelijke oplossing. Nadat oppositiepartijen een half jaar na de vorige verkiezingen in meerdere gemeenteraden wegbleven omdat ze niet gehoord werden heb ik daar een opiniestuk over geschreven. Lees dit opiniestuk hier.

Extra info:

Bestuursstijl

Oud-ombudsman Brenninkmeijer: ‘Wij worden voorbereid op het idee dat het allemaal wel wat minder rechtsstatelijk en democratisch kan. Op dit moment wordt gezegd: de democratie functioneert niet, dus is ze een probleem. Daar geloof ik niet in. Volgens mij is de democratie in optima forma nog altijd onmisbaar om zoveel mogelijk aan een ieder recht te doen. Zij is niet het probleem, ze is de oplossing. Ze is geen hinderpaal, ze is de onmisbare steunbeer van een vreedzame samenleving. Maar dan moeten de machthebbers de gelijkwaardige positie van politiek en recht wel eerbiedigen.’

Een journalist van het Eindhovens Dagblad schreef een analyse dat raakt aan wat Brenninkmeijer hier schrijft. Deze journalist legt een oorzakelijk verband met bestuurscrisissen in verschillende gemeenten in onze regio. Lees dit opiniestuk hier.

Extra info:

Agenda

Standpuntbepaling van AbHL op de agendapunten in de gemeenteraad vindt plaats in de achterbanvergaderingen.

De data van deze achterbanvergaderingen zijn:

Donderdag 15 februari 2024

Donderdag 14 maart 2024

Donderdag 2 mei 2024 (aanvang 20:15 uur)

Donderdag 29 augustus 2024

Donderdag 26 september 2024

Donderdag 28 november 2024

De vergaderingen vinden plaats om 19:30 uur, behalve 2 mei is de aanvang 20:15 uur, in het gemeentehuis. Iedereen uit onze gemeente mag vrijblijvend drie achterbanvergaderingen bijwonen (daarna moet je lid zijn van AbHL). Als u geïnteresseerd bent om deze bij te wonen mail dan naar Harrie.Scheepers@raad-heezeleende.nl


(De bruine deur via het bordes van het gemeentehuis kan gesloten zijn. Bel dan 06 47 97 00 85, we komen dan om de deur te openen)

In het  Ronde Tafel Gesprek (RTG) mogen inwoners inspreken op onderwerpen die op de agenda staan. Raadsleden zijn beperkt tot het stellen van technische vragen over de onderwerpen die op de agenda staan om daarmee beter voorbereid te zijn op het opiniërende- en het besluitvormende gedeelte in de raadsvergadering die  een paar weken na de RTG wordt gehouden. De vergaderingen vinden plaats om 19:30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Iedereen uit onze gemeente mag vrijblijvend de RTG- en raadsvergaderingen bijwonen of deze online volgen via de webcast.

Voor de webcast volg deze link

Voor de data van de vergaderingen en/of de vergaderstukken volg link

Programma

 • Energietransitie: Geen windturbines en zonneweides totdat het elektriciteitsnetwerk deze extra capaciteit kan transporteren. Er is nu geen transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar. Nieuwe aanvragen voor transport worden daarom voorlopig niet gehonoreerd. Zie hiervoor capaciteitskaart.netbeheernederland Daarom wil AbHL komende vier jaar geen windturbines en zonneparken toelaten. Voor de energietransitie richt AbHL zich op het produceren van groen gas, zonnepanelen op daken en isolatie van woningen. Daarmee beschermen we onze natuurgebieden (Natura-2000, Natuurnetwerk Brabant, Beekdalen en Natuurgrenspark de Groote Heide). Met dit beleid kunnen we doorpakken op de energietransitie en tegelijk grootschalige opwek van energie in of nabij deze beschermde natuurgebieden voorkomen.

 • Zorg: Geld dat bestemd is voor zorg moet ook naar de zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg faciliteren en waarderen. Beleid voor eenzaamheid en kwetsbare medeburgers verbeteren.

 • Woningen: We nemen de woningbehoefte van de inwoners als uitgangspunt bij het bouwen. Bijvoorbeeld starterswoningen en seniorenwoningen. Ook moeten er locaties aangewezen worden waar zonder projectontwikkelaars gebouwd mag worden.

 • Milieu: Ondersteunen van de duurzaamheidsdoelstellingen uit de akkoorden van Parijs. Bij voorkeur door toepassing van groen gas en waterstof opgewekt uit duurzame bronnen.

 • Kernen: Dorpscentra in zijn geheel ontwikkelen naar prettige verblijfsgebieden om te winkelen en te recreëren. Samenhang, uitstraling, allure en historische elementen in de stijl laten terugkomen in alle dorpscentra.

 • Verkeer: We willen alle maatregelen ondersteunen om dorpskernen verkeersluw te maken, en kijken of we de doorgaande verkeersstromen beter kunnen splitsen van bestemmingsverkeer. AbHL wil relevante spoorwegovergangen open houden om het splijten van kernen te voorkomen. De tunnel bij het station heeft een belangrijke “interwijkfunctie”, die moet worden behouden.

 • Wegen: Meer geld en duidelijke planning voor onderhoud wegen, wandel- en fietspaden, trottoirs en openbaar groen.

 • Gemeentelijke herindeling: Zelfstandige gemeente blijven om de lokale belangen te kunnen behartigen. AbHL koestert ons bruisend verenigingsleven. Sport, cultuur, dorpshuizen en bibliotheken kunnen op onze steun rekenen.

 • Transparantie: Zeggen wat je doet en laten zien wat het kost. Meer transparantie richting de inwoners over het te voeren beleid.

 • Gemeentehuistuin: AbHL wil geen woningbouw in de gemeentehuistuin.

 • Transitie landelijk gebied: In het buitengebied willen we ruimte bieden aan andere (neven)activiteiten zoals kleinschalige recreatie, wonen, zorg en werken aan huis, mits gekoppeld aan vrijkomende agrarische percelen en gebouwen. Bijvoorbeeld tiny houses, woonzorgvoorzieningen, Bed & Breakfast en een boerenwinkel. Bij het toestaan van een nieuwe functie beoordelen we of die de milieuruimte voor omliggende (agrarische) bedrijven niet onredelijk inperkt.

Bekijk hier ons hele programma.

Als hij het kan