Wie zijn wij ?

Algemeen belang Heeze-Leende wil Heeze-Leende degelijk besturen. Er zijn veel belangen die allemaal om voorrang schreeuwen. Binnen het sociaal domein, het fysieke domein en de milieudoelstellingen liggen grote uitdagingen voor de gemeente. AbHL wil binnen kaders van een gezonde financiële huishouding de algemene middelen efficiënt en evenwichtig inzetten. Hierbij zal AbHL transparant opereren en de inwoners betrekken in de besluitvorming. AbHL hecht aan adequate governance. De gemeenteraad stelt de kaders en controleert of die goed uitgevoerd worden. Het college voert uit. De interne controlemechanismen moeten daarbij goed functioneren.

Actueel / Poll

Overweeg je actief te worden in de lokale politiek of wil je er meer van weten hoe de lokale politiek georganiseerd is kun je jezelf laten informeren door de cursus “Politiek Actief” te volgen.


Wetten, regels en belastingtarieven Rijk. Dit is 1 januari 2021 veranderd.

Deliberatieve democratie

In de gemeentewet komen de woorden “coalitie” en “oppositie” niet voor. De gemeentewet spreekt van “beraadslaging” en van “overleg”. Deze twee woorden komen wel heel vaak voor in de gemeentewet. In het Latijn bestaat hier één woord voor, deliberatio. Het Nederlandse woord is delibereren. Deliberatieve democratie is een vorm van publieke besluitvorming waarin informatievergaring, overleg en de uitwisseling van argumenten centraal staan. Bij deliberatieve democratie zijn betrokkenheid op het algemene belang en het verzekeren van een gelijke stem van alle deelnemers in het besluitvormingsproces centrale elementen. Bij deliberatieve democratie is het streefdoel met een diverse groep gewone burgers tot een politiek besluit te komen, nadat burgers adequaat geïnformeerd zijn over de problematiek en de nodige tijd kregen om met elkaar te overleggen over de best mogelijke oplossing. Nadat oppositiepartijen een half jaar na de vorige verkiezingen in meerdere gemeenteraden wegbleven omdat ze niet gehoord werden heb ik daar een opiniestuk over geschreven. Lees dit opiniestuk hier.

Extra info:

Bestuursstijl

Oud-ombudsman Brenninkmeijer: ‘Wij worden voorbereid op het idee dat het allemaal wel wat minder rechtsstatelijk en democratisch kan. Op dit moment wordt gezegd: de democratie functioneert niet, dus is ze een probleem. Daar geloof ik niet in. Volgens mij is de democratie in optima forma nog altijd onmisbaar om zoveel mogelijk aan een ieder recht te doen. Zij is niet het probleem, ze is de oplossing. Ze is geen hinderpaal, ze is de onmisbare steunbeer van een vreedzame samenleving. Maar dan moeten de machthebbers de gelijkwaardige positie van politiek en recht wel eerbiedigen.’

Een journalist van het Eindhovens Dagblad schreef een analyse dat raakt aan wat Brenninkmeijer hier schrijft. Deze journalist legt een oorzakelijk verband met bestuurscrisissen in verschillende gemeenten in onze regio. Lees dit opiniestuk hier.

Extra info:

Agenda

Standpuntbepaling van AbHL op de agendapunten in de gemeenteraad vindt plaats in de achterbanvergaderingen.

De data van deze achterbanvergaderingen staan hier.


De planning van de gemeenteraad staat hier.

Programma

  1. Geld dat bestemd is voor zorg moet ook naar de zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg faciliteren en waarderen. Beleid voor eenzaamheid en kwetsbare medeburgers verbeteren.
  2. Aanbod woonruimte moet afgestemd worden op de behoefte van de eigen bevolking, niet alleen qua hoeveelheid woningen, maar ook qua type woningen.
  3. Ondersteunen van de duurzaamheidsdoelstellingen uit de akkoorden van Parijs.
  4. Dorpscentra ontwikkelen naar prettig verblijfgebieden om te winkelen en te recreëren, daarnaast ons unieke buitengebied en natuurgebieden behouden en waar mogelijk versterken.
  5. Sluipverkeer uit de kernen weren, spoorwegovergangen open houden, kortom voortgang op de randweg.
  6. Meer geld naar onderhoud wegen, fietspaden, trottoirs en de verkeersveiligheid verbeteren tot op landelijk niveau.
  7. Zelfstandige gemeente blijven om de lokale belangen te kunnen blijven behartigen, het blijven faciliteren van sport en cultuur waaronder ook de bibliotheek.
  8. Het glasvezelnetwerk uitbreiden met maximaal aantal aansluitingen.
  9. Minder geld naar onderzoeken.
  10. De beginselen van behoorlijk bestuur nakomen. Opgelopen schulden terug dringen met gezond financieel beleid. Minder paaipolitiek en met meer open discussies.

Bekijk hier ons hele programma.