Verkiezingsprogramma

Speerpunten.

 • Energietransitie: Geen windturbines en zonneweides totdat het elektriciteitsnetwerk deze extra capaciteit kan transporteren. Er is nu geen transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar. Nieuwe aanvragen voor transport worden daarom voorlopig niet gehonoreerd. Zie hiervoor capaciteitskaart.netbeheernederland Daarom wil AbHL komende vier jaar geen windturbines en zonneparken toelaten. Voor de energietransitie richt AbHL zich op het produceren van groen gas, zonnepanelen op daken en isolatie van woningen. Daarmee beschermen we onze natuurgebieden (Natura-2000, Natuurnetwerk Brabant, Beekdalen en Natuurgrenspark de Groote Heide). Met dit beleid kunnen we doorpakken op de energietransitie en tegelijk grootschalige opwek van energie in of nabij deze beschermde natuurgebieden voorkomen.

 • Zorg: Geld dat bestemd is voor zorg moet ook naar de zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg faciliteren en waarderen. Beleid voor eenzaamheid en kwetsbare medeburgers verbeteren.

 • Woningen: We nemen de woningbehoefte van de inwoners als uitgangspunt bij het bouwen. Bijvoorbeeld starterswoningen en seniorenwoningen. Ook moeten er locaties aangewezen worden waar zonder projectontwikkelaars gebouwd mag worden.

 • Milieu: Ondersteunen van de duurzaamheidsdoelstellingen uit de akkoorden van Parijs. Bij voorkeur door toepassing van groen gas en waterstof opgewekt uit duurzame bronnen.

 • Kernen: Dorpscentra in zijn geheel ontwikkelen naar prettige verblijfsgebieden om te winkelen en te recreëren. Samenhang, uitstraling, allure en historische elementen in de stijl laten terugkomen in alle dorpscentra.

 • Verkeer: We willen alle maatregelen ondersteunen om dorpskernen verkeersluw te maken, en kijken of we de doorgaande verkeersstromen beter kunnen splitsen van bestemmingsverkeer. AbHL wil relevante spoorwegovergangen open houden om het splijten van kernen te voorkomen. De tunnel bij het station heeft een belangrijke “interwijkfunctie”, die moet worden behouden.

 • Wegen: Meer geld en duidelijke planning voor onderhoud wegen, wandel- en fietspaden, trottoirs en openbaar groen.

 • Gemeentelijke herindeling: Zelfstandige gemeente blijven om de lokale belangen te kunnen behartigen. AbHL koestert ons bruisend verenigingsleven. Sport, cultuur, dorpshuizen en bibliotheken kunnen op onze steun rekenen.

 • Transparantie: Zeggen wat je doet en laten zien wat het kost. Meer transparantie richting de inwoners over het te voeren beleid.

 • Gemeentehuistuin: AbHL wil geen woningbouw in de gemeentehuistuin.

 • Transitie landelijk gebied: In het buitengebied willen we ruimte bieden aan andere (neven)activiteiten zoals kleinschalige recreatie, wonen, zorg en werken aan huis, mits gekoppeld aan vrijkomende agrarische percelen en gebouwen. Bijvoorbeeld tiny houses, woonzorgvoorzieningen, Bed & Breakfast en een boerenwinkel. Bij het toestaan van een nieuwe functie beoordelen we of die de milieuruimte voor omliggende (agrarische) bedrijven niet onredelijk inperkt.

Even voorstellen 

Algemeen belang Heeze-Leende (AbHL) is een onafhankelijke lokale partij. AbHL wil over de volle breedte de belangen dienen. Het sociaal domein, het fysieke domein en gezonde financiën moeten met elkaar in balans zijn. Efficiëntie en effectiviteit zijn daarbij belangrijke drijfveren om zoveel mogelijk meerwaarde te creëren uit de schaarse middelen. Verwerving van draagvlak moet in alle processen zijn ingebakken. Daarbij is het nodig dat vergaderingen van de gemeenteraad én de vergaderingen van de commissies van de gemeenteraad openbaar zijn. Het moet voor de onafhankelijke pers en voor de inwoners laagdrempelig zijn om de besluitvorming in de gemeenteraad te volgen. In deze transparante omgeving wil AbHL dienstbaar zijn aan haar inwoners. AbHL heeft een poll in haar website laten bouwen waarmee flexibel de mening van inwoners over actuele onderwerpen opgehaald kan worden

Legitimiteit 

 Wij willen graag open discussies in de raad waarbij besluiten op zo’n breed mogelijke consensus kunnen rekenen. Bij een beslisprocedure wordt in principe alleen macht gebruikt als sluitsteen voor een niet volledig geslaagde discussie. Wij nemen beslissingen en maatregelen die in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving en waartoe wij bevoegd zijn. Wij bevorderen een rechtmatig beheer en besteding van de middelen. Elke beslissing vraagt haar eigen afweging. De beslissingen en maatregelen zijn inhoudelijk en procedureel te rechtvaardigen. Dit dient ter legitimiteit van het gevoerde beleid, ook voor degenen die het ermee oneens zijn. De Algemene beginselen van behoorlijk bestuur staan bij ons hoog in het vaandel.

Openheid en integriteit 

 Ons doen en handelen moet ervoor zorgen dat we geloofwaardig gevonden worden. Wij zijn open over te volgen procedures en besluiten. Relevante informatie moet openbaar en voor iedereen toegankelijk zijn. Wij hebben een ontvankelijke houding. Het is vanzelfsprekend dat het gemeentebestuur wet- en regelgeving naleeft, juist als (mede)-regelgever. We handelen gewetensvol. 

Participatie

Participatie betekent het betrekken van burgers en belangrijke partijen uit de omgeving bij het vormen of bijstellen van beleid. Wij willen interactief omgaan met onze omgeving door daadwerkelijk te luisteren naar vragen en ideeën van betrokkenen over een concreet onderwerp en zullen ons tegenover hen verantwoorden over wat we daarmee hebben gedaan. 

Behoorlijke contacten met burgers 

Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden is onze leidraad. Wij gedragen ons behoorlijk in contacten met burgers. Wij zijn duidelijk over wat de burger van ons kan verwachten. 

Doelgerichtheid en doelmatigheid 

Of een onderzoek echt nodig is zullen wij toetsen aan doelmatigheid en doelgerichtheid. De burger mag erop vertrouwen dat zijn belastinggeld goed wordt besteed ten behoeve van het bereiken van de doelen. Wij werken doelgericht samen met andere organisaties. Wij zullen welzijn op individueel niveau verhogen door de risico’s, die het leven nou eenmaal met zich meebrengt, collectief te dragen. Gestelde doelen moeten uitvoerbaar en te handhaven zijn. Taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid vormen hierbij altijd een drie-eenheid. 

Lerend en zelfreinigend vermogen 

Wij verbeteren onze prestaties door te leren van eventuele fouten en andere ervaringen. Wij zijn aanspreekbaar op ons functioneren. Wij zijn ontvankelijk voor signalen uit de omgeving.

Verantwoording 

Het dragen van verantwoordelijkheden vraagt om het afleggen van verantwoording. Om de (democratische) controle mogelijk te maken zijn wij bereid ruimhartig verantwoording af te leggen over hoe wij verantwoordelijkheden dragen en invullen.

Bestuur en participatie 

AbHL is onafhankelijk en wil de uitdagingen waarmee Heeze, Leende, Leenderstrijp en Sterksel te maken hebben pragmatisch en onafhankelijk benaderen. AbHL is een middenpartij die staat voor goed bestuur. Dit betekent:
 • AbHL zal zich inzetten om de lokale belastingen terug te brengen zodat ze in lijn komen te liggen van het gemiddelde van gemeenten binnen dezelfde grootteklasse. 
 • AbHL zal de beginselen van behoorlijk bestuur altijd eerbiedigen.
 • AbHL wil dat besluiten minder op basis van macht en meer op basis van argumenten worden genomen. 
 • AbHL wil terughoudend zijn om (te) veel geld te besteden aan onderzoeken. 
 • AbHL wil onafhankelijke media die de inwoners objectief betrokken houdt bij de plaatselijke politiek. 
 • AbHL onderstreept dat er geïnvesteerd moet worden met goed onderbouwde plannen waarbij duidelijk is wat het lange termijneffect is. Bijv. op de schuldenpositie van de gemeente. 
 • AbHL wil dat Heeze-Leende zelfstandig blijft. Een volledig ambtelijke fusie waarbij wel de gemeenteraden en colleges blijven bestaan ziet AbHL als slechtste variant. Ambtelijke samenwerking zonder één bestuurlijke kop is geen echte samenwerking. Als zelfstandig blijven, door omgevingsdruk, niet langer een optie is wil AbHL een volledige fusie (ambtelijk én bestuurlijk). 
 • AbHL wil een transformatie naar een organisatie waarbij de raad de kaders stelt en controleert en waarbij het college uitvoert. Oftewel: waarbij het dualisme beter uit de verf komt.

Verkeer, vervoer en mobiliteit 

Mobiliteit is naast energietransitie, economie en ‘transitie landelijk gebied’ één van de vier thema’s die met de 21 gemeenten binnen de Metropool Regio Eindhoven (MRE) samen opgepakt wordt. Veel verkeersoplossingen hebben we beschreven onder de hoofdstukken van de betreffende kernen verderop in dit verkiezingsprogramma. Hier benoemen we de algemene doelen.
 •  AbHL zal zich inzetten om het achterstallig onderhoud van onze wegen, fietspaden en trottoirs weg te werken. 
 • AbHL wil een goed fietspadennet van recreatiefietspaden. 
 • AbHL wil de huidige mogelijkheden op het gebied van openbaar vervoer handhaven. 
 • AbHL wil alle maatregelen ondersteunen om dorpskernen verkeersluw te maken, en kijken of we de doorgaande verkeersstromen beter kunnen splitsen van bestemmingsverkeer. 
 • AbHL wil relevante spoorwegovergangen open houden om het splijten van kernen te voorkomen. De tunnel bij het station heeft een belangrijke “interwijkfunctie”. Deze “interwijkfunctie” moet worden behouden

Ruimtelijke ordening 

Er komt een Omgevingswet. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. 

 Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet: 
 • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen. 
 • duurzame projecten (zoals windmolens, aardwarmte, zonnepanelen, warmtepompen en warmteterugwininstallaties) stimuleren. 
 • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen. 
 • Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.
 • Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt omgevingsrecht. 

Een aantal feiten op een rij: 


 • Van 26 wetten naar 1. 
 • Van 5000 wetsartikelen naar 350. 
 • Van 120 ministeriële regelingen naar 10. 
 • Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4. 6 
 • 1 wet voor de hele leefomgeving. 
 De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen. Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan. Dit omgevingsplan stelt de gemeenteraad vast. Binnen de kaders van de nieuwe omgevingswet en het omgevingsplan krijgt het college vergaande bevoegdheden. Nu toetst de gemeenteraad nog op het einde van een traject. Deze finale toetsing vervalt in de Omgevingswet. Het is daarom belangrijk dat er een college komt dat gevoelig is voor de wensen van de inwoners in de individuele kernen.

Transitie Landelijk gebied 

Transitie landelijk gebied’ is naast economie, mobiliteit en energietransitie één van de vier thema’s die met de 21 gemeenten binnen de Metropool Regio Eindhoven (MRE) vorm gegeven wordt.


 Hierbij gaat het gaat om:

 • de transitie van de agrarische sector 
 • om het buitengebied in onze regio 
 • om de fysieke en functionele verbinding van het landelijk gebied met de steden en dorpskernen. 
Dit vraagt om een integrale benadering. Op basis van de missie, opgaven en ambities uit het Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven gaat dit streefbeeld in op de versterking van de economische structuur in het landelijk gebied, op de ruimtelijke en ecologische kwaliteit en het wederzijds verbinden van landelijk en stedelijk gebied. Hierbij wordt ook gekeken naar de kansen en uitdagingen van maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en klimaatadaptatie.

Dit betekent: 

 • AbHL koestert onze agrarische bedrijven. Zij zijn de dragers van ons buitengebied, waarbij volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu randvoorwaarden zijn voor ontwikkelingen in deze sector. 
 • We bieden ruimte aan andere (neven)activiteiten zoals kleinschalige recreatie, wonen, zorg en werken aan huis, mits gekoppeld aan vrijkomende agrarische percelen en gebouwen. Bijvoorbeeld tiny houses, woonzorgvoorzieningen, Bed & Breakfast en een boerenwinkel. Bij het toestaan van een nieuwe functie beoordelen we of die de milieuruimte voor omliggende (agrarische) bedrijven niet onredelijk inperkt.

Wonen en leefbaarheid 

Provinciaal beleid Gemeenten staan als eerste overheid aan de lat voor de woningmarkt. De provincie heeft naast een regisserende rol ook een stevige kennis- en adviesfunctie, bijvoorbeeld door elke drie jaar de bevolkings- en woningbehoefteprognose te actualiseren. Vanuit haar regierol wil de provincie de samenwerking tussen gemeenten versterken. Met als belangrijkste doelen: versnelling van de woningbouwproductie, vernieuwing en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en het ombouwen van leegstaand vastgoed naar woonruimte. 

Brabantse Agenda Wonen 

De “harde” plancapaciteit (dit is de totale capaciteit waar het bouwen van woningen mogelijk is volgens vigerende bestemmingsplannen) van onze gemeente is aanzienlijk hoger dan de 7 groeicapaciteit waarin de provincie Heeze-Leende heeft ingedeeld. Uitbreiding van het woningaantal, buiten de “harde” plancapaciteit om, kan niet op instemming van de provincie rekenen en die instemming is wel noodzakelijk in het kader van de goedkeuring van het bestemmingsplan. Op basis hiervan worden momenteel particuliere initiatieven voor toevoeging van woningen afgewezen. AbHL wil dat de gemeente Heeze-Leende met de provincie gaat overleggen om het beleid voor toevoeging van woningen in Heeze-Leende te verruimen

Woonvisie 

Het gemeentelijk beleid over wonen ligt vast in de woonvisie. We nemen de woningbehoefte van de inwoners als uitgangspunt bij het bouwen. Bijvoorbeeld starterswoningen en seniorenwoningen. Ook moeten er locaties aangewezen worden waar zonder projectontwikkelaars gebouwd mag worden. Onze vier kernen hebben allemaal hun eigen sterke kanten. Bijvoorbeeld markante gebouwen, een sterk verenigingsleven, een sterke sociale binding tussen inwoners, veel ondernemerschap en goede basis- en sportvoorzieningen. De identiteit die belangrijk gevonden wordt door de inwoners willen we graag behouden en versterken. 

Dit betekent: 

 • Meer betaalbare woningen voor starters, zowel koop als huur.
 • Meer gelijkvloerse woningen voor ouderen. 
 • Er is een actief bouwbeleid gericht op de lokale behoefte per kern; vraag gericht bouwen. 
 • AbHL zal zich ervoor inzetten dat bij wolkbreuken woningen en bedrijven droge voeten houden. 
 • AbHL wil geen woningbouw in de gemeentehuistuin. 
 • Geen verrommeling van ons buitengebied en onze natuur. 
 • AbHL wil dat winkels zich zoveel mogelijk concentreren in de centra en op het bedrijventerrein in Leende. 
 • AbHL wil zich inzetten om structureel leegstaand winkelvloeroppervlak in aanmerking te brengen voor herontwikkeling. 
 • AbHL vindt een breed draagvlak bij nieuwe grote plannen een voorwaarde. 
 • AbHL wil in iedere kern goede basissportvoorzieningen.

Sociaal beleid 

Heeze-Leende is een vergrijzende gemeente. Het aantal inwoners tussen 20 en 50 jaar oud is relatief laag en het aantal inwoners tussen 50 en 75 is relatief hoog. We moeten ons best doen om onze jongeren voor Heeze-Leende te behouden en we moeten zorgen dat onze ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 

Grondwet Artikel 20 van onze Grondwet zegt daar het volgende over. 

1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.|
2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

Deze verplichting uit de Grondwet is uitgewerkt in een socialezekerheidsstelsel dat bestaat uit verschillende regelingen voor mensen die tijdelijk of duurzaam niet in hun eigen levensonderhoud 8 kunnen voorzien. Het gaat om werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen. De Participatiewet, Wmo en Jeugdwet worden, in medebewind met de Rijksoverheid, door de gemeenten uitgevoerd. Voor deze medebewindstaken ontvangt de gemeente budget van de Rijksoverheid. Dit zijn openeindregelingen. Dit betekent dat inwoners een wettelijk recht hebben en dat de financiën van de gemeente daaraan ondergeschikt zijn gemaakt. De gemeente kan wel sturen op goedkopere algemene voorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen en op ondersteuning door vrijwilligers en mantelzorgers. Maar ook hierin zit geen oneindige rek. AbHL vindt dat de zorgplicht van de gemeente in ieder geval leidend moet zijn

Participatiewet 

De Participatiewet, uitgevoerd door de gemeente, vormt het sluitstuk van de sociale zekerheid. Dat betekent concreet dat de Participatiewet het laatste formele vangnet is voor mensen die het op eigen kracht niet redden. De Participatiewet komt pas in beeld als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. Deze wet neemt daarom een heel bijzondere positie in binnen het socialezekerheidsstelsel. Het gaat hierbij zowel om de kosten van levensonderhoud als om noodzakelijke kosten vanwege bijzondere omstandigheden. Om de grondwaarde van de Participatiewet, het garanderen van het bestaansminimum, goed te kunnen uitvoeren is de mogelijkheid om maatwerk te leveren vastgelegd in artikel 18, eerste lid Participatiewet: ‘Het college stemt de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende.’ Het belang van dit artikel is nauwelijks te overschatten, aangezien dat het college heel veel ruimte biedt om rekening te houden met de persoonlijke situatie. Alleen door maatwerk te leveren wordt het recht op bijstand van overheidswege gegarandeerd. Hiervoor wil AbHL richtinggevende principes vaststellen in een lokale verordening.

Inkomenspolitiek 

Houd er wel rekening mee dat de Rijksoverheid tot taak heeft om de spreiding van de welvaart te regelen. Het is daarom ook de Rijksoverheid die inkomenspolitiek bedrijft. Standaard bepaalde groepen een hogere norm geven omdat de gemeente dat wenselijk vindt past daarom niet binnen de wettelijke kaders. De taak van gemeenten is om binnen deze spreiding van welvaart maatwerk te leveren als er vanwege bijzondere omstandigheden reden toe is. De Rijksoverheid gaat over de kaders, de gemeente over de lokale inkleuring daarvan. Anders zou inkomenstoerisme tussen de verschillende gemeenten ontstaan wat niet het geval is.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In de huidige Wmo is de eigen bijdrage binnen wettelijke kaders afhankelijk van gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling. Doordat deze eigen bijdrage fors konden oplopen zag zo’n 25 procent van de cliënten af van de voor hen noodzakelijke Wmo-voorziening. Veel gemeenten hebben daarom hun beleid hierop aangepast. Het kabinet Rutte III heeft daarom afgesproken deze eigen bijdrage aan te passen naar een vast abonnementstarief. Voor de midden- en hogere inkomensgroepen wordt het daarmee aanzienlijk goedkoper om gebruik te maken van Wmovoorzieningen. Het maakt voor de bijdrage namelijk niet meer uit of iemand alleen één uur huishoudelijke hulp per week krijgt of vier uur hulp en daarbij ook woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, dagbesteding etc. Het is en blijft een vast bedrag per maand. AbHL staat voor zorgsolidariteit en is derhalve blij dat de regering dit nu wettelijk heeft opgelegd. De Wmo is geen armoedewet.

Jeugdwet 

 Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis of opgroeiproblemen. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar. De wet gaat uit van de eigen kracht van het gezin en de gezinsomgeving. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor het welzijn van hun kinderen. De gemeente komt in beeld als het welzijn van de kinderen niet vanzelf gewaarborgd kan worden en regelt de toegang tot de jeugdhulp. De vorming tijdens de jeugd is cruciaal voor een voorspoedig leven op latere leeftijd. AbHL vindt dat de gemeente deze taak met de noodzakelijke bezieling moet uitvoeren. 

Dat betekent: 

 • Ontvangen geld bestemd voor zorg en ondersteuning moet ook zoveel mogelijk hieraan besteed worden. 
 • Ouderen moeten op een waardige manier thuis oud kunnen worden. 
 • AbHL ziet gehandicaptenzorg en zorg voor psychiatrische patiënten als een taak voor de samenleving waarin de gemeente een belangrijke plaats inneemt. 
 • AbHL wil kleinschalige zorg waar de menselijke maat voorop staat.
 • AbHL wil vrijwilligerswerk stimuleren. 
 • Er moet adequate respijtzorg zijn om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. 
 • Er moet meer aandacht zijn om eenzaamheid te voorkomen.
 • Iedereen moet kunnen meedoen, ongeacht leeftijd, etniciteit, geloof, geaardheid of beperkingen. 
 • Beleid moet inzetten op integratie van statushouders, migranten en nieuwkomers. 
 • Armoedebestrijding als speerpunt in Heeze-Leende

Economie en werkgelegenheid: 

Economie is naast energietransitie, mobiliteit en ‘transitie landelijk gebied’ één van de vier thema’s die met de 21 gemeenten binnen de Metropool Regio Eindhoven (MRE) samen opgepakt wordt. 

Er zijn veel bedrijven gevestigd in Heeze-Leende. De top 5 sectoren in Heeze-Leende zijn: Commerciële dienstverlening 485 – Handel 300 – Bouwnijverheid 180 – Landbouw 165 – Overige dienstverlening 110 - Industrie 95. Heeze-Leende scoort goed op economie en werkgelegenheid. Dit moeten we zien te behouden en waar we kunnen willen we dit versterken. 

Onze detailhandelsvisie ontlenen we van de MRE Regionale detailhandelsvisie uit juni 2015 en de Detailhandelsvisie A2-gemeenten januari 2015. AbHL wil kernwinkelgebieden waar de eigen bevolking en toeristen graag verblijven. Dat verblijfsgebied moet autoluw zijn. 

De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. AbHL wil graag samen met de ondernemers en winkeliers overleg over hoe we onze economie vitaal kunnen houden

Duurzaamheid 

Energietransitie is naast economie, mobiliteit en ‘transitie landelijk gebied’ één van de vier thema’s die met de 21 gemeenten binnen de Metropool Regio Eindhoven (MRE) samen opgepakt wordt. 

We bevinden ons in een overgangsfase, de wereld zoals we die nu kennen moet zich gaan ontwikkelen naar een leefwereld met een energieconsumptie die in balans is , ecologisch en economisch verantwoord. Bewustwording is de eerste stap naar een toekomstbestendige duurzame samenleving. We maken deel uit van een wereldbevolking die zich bewust moet worden dat er energietransitie nodig is om onze aarde leefbaar en bewoonbaar te houden. De belangrijkste uitdaging voor de samenleving is weer binnen de draagkracht van de aarde te leven. Om in onze levensbehoefte te voorzien gebruiken we als mensheid veel grondstoffen. Er ligt een klimaatdoelstelling (akkoord van Parijs) in Nederland. Het roer moet om, ook AbHL realiseert zich dat, en ondersteunt dit.

Regionale Energie Strategie (RES) 

Wat is de RES? 

Elke energieregio geeft invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord die zijn gemaakt op Rijksniveau aan de sectortafels voor Elektriciteit en Gebouwde omgeving. Samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven, overheden en inwoners wordt gekomen tot een regionaal gedragen RES. 

Deze geeft inzicht in:

 • mogelijkheden voor regionale opwek en besparing 
 • die mogelijkheden vertaalt naar keuzes in concrete plekken, projecten en planning 
 • de afstemming omtrent warmtebronnen 
 • de gevolgen voor de energie-infrastructuur 
 • al gerealiseerde projecten en plannen. 

De RES is daarmee een instrument om de ruimtelijke inpassing van de energietransitie met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. De RES is ook een manier om langjarige samenwerking tussen alle regionale partijen te organiseren, onder andere bij de voorbereiding en de realisatie van projecten. Deze samenwerking tussen provincie, waterschappen, gemeenten, de netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven, kan gezamenlijk gedragen keuzes bevorderen. Maar ook helpen bij het formuleren en vaststellen van omgevingsbeleid van gemeenten, provincies en Rijk, waarvoor de RES een bouwsteen is. In dat omgevingsbeleid vindt integrale besluitvorming over de fysieke leefomgeving plaats, op grond waarvan vergunningen kunnen worden verleend. Daarmee krijgen bedrijven en burgers meer zekerheid voor het doen van investeringen. Tenslotte is de RES een product. Het is een document waarin elke regio beschrijft welke energiedoelstellingen zij zal halen en op welke termijn. En welke aanpak/strategie de regio hanteert om deze energiedoelstellingen te bepalen en te halen. 

Dat betekent: 

 • Binnen de MRE hebben we een gezamenlijke doelstelling om 2 TWh aan grootschalige opwek van energie te realiseren tot aan 2030. 
 • De mestvergister van Bluesphere op Poort 43 levert nu al 24 mln kubieke meter groen gas. Dit is genoeg voor 24.000 huishoudens. Dit is 0,192 TWh en 10 procent van de totale 11 doelstelling van de energietransitie MRE. Door dit groene gas kunnen we voorkomen dat windturbines onze prachtige natuur en woonomgeving gaan domineren. 
 • Voor grootschalige opwek van elektriciteit moet eerst de netbeheerder Enexis voor opschaling van de transportcapaciteit zorgen. In Heeze-Leende heeft Enexis voorlopig geen transportcapaciteit beschikbaar. Zie hiervoor website: https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl De reële verwachting is dat dit nog ruim vijf á tien jaar op zich laat wachten.

Transitievisie Warmte (TW) 

Elke gemeente moet een Transitievisie Warmte vaststellen. Met deze Transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, maakt de gemeente ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend. 

AbHL heeft destijds al een motie ingediend om De Bulders aardgasvrij te bouwen. Inmiddels worden de woningen die nieuw gebouwd worden in De Bulders allemaal aardgasvrij. 

Dat betekent: 

 • De Nederlandse woningvoorraad moet in 2050 volledig energieneutraal zijn, dus aardgasvrij. Heeze-Leende is in de gelukkige omstandigheid dat op haar grondgebied veel groen gas opgewekt wordt, wat inmiddels ook een bewezen techniek is. 
 • AbHL wil het groene gas van de mestvergister op Poort 43 hiervoor inzetten. 
 • Maximaal inzetten op isoleren van woningen. 
 • Zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven. 
 • Bij nieuwbouw en renovatie van woningen de woningen energieneutraal maken zonder (of zeer laag) gebruik van (groen) gas. (bij zware vorst kan stook van groen gas nog nodig zijn). 
 • Gemeente moet inwoners die zelf aan de slag willen om hun woning energieneutraal te maken maximaal stimuleren en faciliteren. Onder andere met voorlichting, vergunningen en goedkope leningen.

Bescherming natuurgebieden

Natuurnetwerk Brabant (NNB) 

Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd.

Natura 2000-gebieden 

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden. Deze gebieden krijgen extra bescherming, omdat er bijzondere planten en diersoorten voorkomen. 

De Brabantse Milieu Federatie (BMF) pleitte, samen met Vereniging Natuurmonumenten en Brabants Landschap, voor afstandsregels tussen windturbines en gebieden die onder het omvangrijke Natuurnetwerk Brabant (NNB) vallen. Als het schuurt dan gaat het ergens over. Bij dit onderwerp is dit het geval. Ruimte is beperkt waardoor er dilemma’s ontstaan waarvoor deze 12 schaarse ruimte gebruikt dient te worden. AbHL sluit zich aan bij de afstandsnormen die deze milieuclubs hanteren. Er is in deze beschermde natuur geen plaats voor wind- en ook zonenergie. Hetzelfde geldt voor een gebied van 500 meter daarbuiten. Ook ziet AbHL graag een minimale afstand van 1.200 meter tussen windturbines en weidevogelgebieden. Zulke afstandscriteria zijn er bijvoorbeeld al wel voor woningen, wegen, spoorlijnen en hoogspanningsleidingen.

Heeze 

Centrumplan Heeze 

AbHL wil niet dat projectontwikkelaars als sprinkhanen de voor hen interessante plekken in het centrumgebied pakken en de rest aan zijn lot over laat. AbHL wil een samenhangend, door de inwoners gedragen, plan. Dit plangebied zouden we vanaf de Nieuwendijk tot aan Strabrecht willen vaststellen. We moeten een visie ontwikkelen over hoe het centrum er op lange termijn uit moet zien. AbHL wil een overall gebiedsvisie. Wij willen mooie gebouwen met een onderlinge samenhang. En wij willen een verkeersplan. Vraag meerdere stedenbouwkundigen hoe je dit het best kan doen. Eerst moeten keuzes gemaakt worden hoe we de knelpunten integraal in ons centrum aan gaan pakken, voordat we op deelgebieden keuzes gaan maken. Daarbij zijn voor ons de volgende uitgangspunten belangrijk:
 • Dorps karakter behouden. Geen hoogbouw.
 • De gemeente moet proberen de pastorie, pastorietuin en Zuidzorggebouw te kopen; we moeten investeren in het in eigendom krijgen van gronden. En dan met de stedenbouwkundige aan de slag om tot een visie voor de toekomstige invulling van ons gebied te komen. 
 • De uitvoering van deze stedenbouwkundige visie willen we opknippen in fases, zodat we uiteindelijk op lange termijn het hele gebied aanpakken. Vanwege deze lange termijn moeten we in de stedenbouwkundige visie goed nadenken over toekomstige ontwikkelingen qua mobiliteit. 
 • Zoom ook uit. Wij willen in een overall-plan bepalen wat we als dorp willen worden, zodat we dit in de uitvoeringsplannen van de deelgebieden na kunnen jagen. Zo schrijven we uit hoe wij de verdere ontwikkeling van Heeze zien en hoe deelgebieden zich daarbij verhouden tot het geheel. Het overall-plan moet over raadsperioden gedragen blijven worden. Er ligt een uniek centrum met mogelijkheden. We zijn niet tevreden over hoe het nu ingevuld gaat worden. Alle drie de varianten geven geen openheid naar de straat, het lint blijft intact. ( laat een stedenbouwkundige een variant uitwerken: openheid / doorbreken lint en optimaal situeren van terrassen (zonzijde). 
 • We willen de evenementen graag in het centrum houden. 
 • We willen de gebouwen zo laag en open mogelijk houden. 
 • We willen reuring in het gebied brengen.

Hoogspanning onder de grond 

AbHL wil dat er vaart gemaakt wordt om de hoogspanningsleidingen over de bebouwde kom ondergronds te verwezenlijken.

Berkenschutse 

De Berkenschutse (School op terrein van Kempenhaeghe) moet opgewaardeerd worden door gedeeltelijk nieuwbouw en een deel renovatie.

Masterplan Lambrek 

AbHL wil dat sportpark Lambrek vernieuwd wordt. Lambrek heeft een waardevolle functie voor de voetbal- en hockeyvereniging.

Tweerichting fietspad tussen Heeze en Geldrop 

Voor fietsers is het gevaarlijk om via rotondes die onder de A67 liggen te fietsen. Fietsers moeten de auto’s voorrang geven. Echter voordat een fietser opgestapt is en vaart heeft gemaakt kan er alweer een auto aankomen. AbHL wil daarom meewerken om het fietspad aan de noordzijde van de Geldropseweg tweezijdig te maken en te verbreden. Daardoor moeten fietsers vanaf Heeze tot aan het Emopad in Geldrop aan de zijde van de Mc Donalds kunnen blijven (heen en terug).

Leende 

Verkeer 

Sluipverkeer moet uit de kern van Leende geweerd worden. AbHL wil samen met de dorpsraad zoeken naar maatregelen die hieraan bijdragen.

Sprankenis 

Sprankenis moet zo snel mogelijk verhuizen naar de Breedvennen. Op de huidige plaats levert dat ergernis op voor de buurt door de stremming van het verkeer. AbHL zal aandacht blijven vragen voor spoedige verplaatsing van dit bedrijf en de herinrichting van de Valkensewaardseweg.

Centrumplan Leende 

AbHL wil het Centrumplan Leende voltooien conform plan.

Sterksel 

Kloostervelden 

Inmiddels staan er alweer veel nieuwe huizen op de Kloostervelden. AbHL wil aandacht schenken aan de behoeften van deze bewoners. Verder moet er een optimale verbinding zijn tussen het bestaande deel van Sterksel en het nieuwe deel op de Kloostervelden. Daarover wil AbHL meedenken samen met de dorpsraad Sterksel.

Samen naar de A2 

Door een zeer gewaardeerd en professioneel burgerinitiatief van de dorpsraad Sterksel is het project Samen naar de A2 ontstaan. In de raadsperiode 2014-2016 is daar groen licht voor gegeven door zowel de raad van Heeze-Leende als de raad van Cranendonck. AbHL ziet te weinig voortgang. AbHL wil vaart zetten achter deze weg.

Verharding Ronde Bleek 

AbHL wil de Ronde Bleek verharden om daarmee (landbouw) verkeer de mogelijkheid te geven het centrum van Sterksel te mijden.

Verharding Kloosterlaan 

De gemeente heeft plannen om de Kloosterlaan te verharden. AbHL steunt dit van harte. Het kruispunt Albertlaan/Kloosterlaan met de Heezerweg moet volgens AbHL uitgevoerd worden met een rotonde met vrij liggend fietspad. Als dit niet goed aangelegd wordt, vreest AbHL voor ongelukken met zeer zware gevolgen. Dit moet voorkomen worden.

Logistiek centrum 

AbHL staat sceptisch tegenover een groot nieuw logistiek centrum op Poort 43. AbHL vreest voor gevaarlijke verkeerssituaties.

Mestvergister 

AbHL staat achter de mestvergister op Poort 43. Aan de gemeenteraad is destijds beloofd dat er geen molecuul gas zal ontsnappen. Daar moet nog een grote slag gemaakt worden door overdekkingen met onderdruk. Inwoners van Sterksel hoeven geen genoegen te nemen met stank, ook niet soms en ook niet een beetje. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft inmiddels twaalf elektronische neuzen geplaatst die meer inzicht moeten geven over de stankproblematiek. Zolang er overlast is zal AbHL hier aandacht voor blijven vragen.

Dorpshuis Valentijn 

Dorpshuis Valentijn moet aangepast worden aan de huidige behoefte. AbHL wil dit samen met de dorpsraad Sterksel realiseren.