Verkiezingsprogramma

Er valt wat te kiezen

Algemeen Belang Heeze-Leende (AbHL) is opgericht zodat er weer wat te kiezen valt. Wij willen op een constructieve manier onze bijdrage leveren aan het bestuur van onze prachtige gemeentes.

Frisse wind

De verkiezingen lijken op het schudden aan de boom waarin veel vogels in zitten. Ze vliegen op maar na verloop van tijd komen ze weer terug in de boom. Misschien op een andere tak maar de boom met vogels blijft hetzelfde. Een langdurige inzet voor de publieke zaak is mooi, maar onvoldoende frisse wind kan leiden tot starheid in de politieke verhoudingen of door de partij gepropageerde opvattingen. Met deze nieuwe partij willen we nieuwe frisse raadsleden in de raad brengen.

Sociaal domein 

Van het geld dat de gemeente ieder jaar ontvangt van de Rijkoverheid is bijna de helft bestemd voor zorg en ondersteuning zoals de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De gemeenteraad heeft een taak waar het gaat om het zorgen voor mensen die niet zelf het woord kunnen nemen (kwetsbare burgers, toekomstige generaties, minderheden). Dit past in de verantwoordelijkheid die de gemeenteraad heeft voor de zorg voor het algemeen belang. 

Wmo: 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)regelt de ondersteuning bij zelfstandig wonen, zorgt ervoor dat burgers kunnen meedoen in de maatschappij en regelt beschermd wonen voor mensen met een psychische aandoening.
Jeugdwet: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis of opgroeiproblemen. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar. De wet gaat uit van de eigen kracht van het gezin en de gezinsomgeving. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor het welzijn van hun kinderen. De gemeente komt in beeld als het welzijn van de kinderen niet vanzelf gewaarborgd kan worden en regelt de toegang tot de jeugdhulp.
Participatiewet: Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Per 1 januari 2015 zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk geworden. De Participatiewet vervangt de wetten: Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Het doel van de Participatiewet is dat meer mensen werk vinden bij een gewone werkgever. Dit geldt voor mensen met en zonder beperking. Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt.

Algemeen belang

Het algemeen belang is breder dan de wensen of het belang van de buurt of van een straat. Het is verstandig een langjarig perspectief in beeld te hebben:

- Is wat nu wenselijk is dat straks ook?
- Hoeveel schulden wil de gemeente aangaan en waarom maakt men die keuze?
- En hoe kan rekening worden gehouden met de groep burgers die niet actief zijn in de gemeente en dat ook niet wensen?

Algemeen Belang Heeze-Leende wil de inwoners graag betrekken bij de besluitvorming door meningen te peilen; mensen te bevragen of te informeren. Deze waarde benadrukken we door ‘Algemeen Belang’ in onze partijnaam.

Duurzaamheid 

We bevinden ons in een overgangsfase, de wereld zoals we die nu kennen moet zich gaan ontwikkelen naar een leefwereld met een energie consumptie die in balans is , ecologisch en economisch verantwoord. Bewustwording is de eerste stap naar een toekomstbestendige duurzame samenleving. We maken deel uit van een wereldbevolking die zich bewust moet worden dat er energie transitie nodig is om onze aarde leefbaar en bewoonbaar te houden. Vanaf nu moet het anders. De belangrijkste uitdaging voor de samenleving is weer binnen de draagkracht van de aarde te leven. Om in onze levensbehoefte te voorzien gebruiken we als mensheid veel grondstoffen. Er ligt een klimaatdoelstelling (akkoord van Parijs), in Nederland, maar ook in de MRE is deze voor onze regio basis voor een flinke verandering in beleid. Het roer moet om, ook AbHL realiseert zich dat, en ondersteund dit. Bijv.: De Nederlandse woningvoorraad moet tegen 2050 volledig energieneutraal zijn. Dat betekent dat op een perceel evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er in een jaar wordt verbruikt. Een aantal zonnepanelen op het gemeentehuis plaatsen is dan nog maar het prille begin.

Een betrouwbare overheid levert betrokken burgers 

Een burger moet kunnen vertrouwen op een betrouwbare overheid, de aantasting van rechten of het aanpassen van bestaande regels leveren vervelende situaties op met kans op nare gevolgen voor de burgers. Als voorbeeld noemen we de intrekkingsbesluiten van cliënten van de Wmo die geïndiceerd waren voor huishoudelijke hulp (2015). Toezicht vanuit het rijk heeft uiteindelijk de gemeente gedwongen om huishoudelijke hulp weer als maatwerkvoorziening onder de Wmo te brengen. Geen dubbele belangen: De gemeente voerde actieve promotie voor obligaties van HSLnet (2013). Dit op een moment dat het college druk bezig was het eigen risico’s voor de gemeente af te dekken. AbHL wil de beginselen van behoorlijk bestuur correct toepassen. Met AbHL in het gemeentebestuur moet het vertrouwen in het gemeentebestuur hersteld worden.

Partij beginselen

Legitimiteit

Wij willen graag open discussies in de raad waarbij besluiten op zo’n breed mogelijke consensus kunnen rekenen. Bij een beslisprocedure wordt in principe alleen macht gebruikt als sluitsteen voor een niet volledig geslaagde discussie. Wij nemen beslissingen en maatregelen die in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving en waartoe wij bevoegd zijn. Wij bevorderen een rechtmatig beheer en besteding van de middelen. Elke beslissing vraagt haar eigen afweging. De beslissingen en maatregelen zijn inhoudelijk en procedureel te rechtvaardigen. Dit dient ter legitimiteit van het gevoerde beleid, ook voor degenen die het ermee oneens zijn. De Algemene beginselen van behoorlijk bestuur staan bij ons hoog in het vaandel.

Openheid en integriteit 

Ons doen en handelen, moet ervoor zorgen dat we geloofwaardig gevonden worden. Wij zijn open over te volgen procedures en besluiten. Relevante informatie moet openbaar en voor iedereen toegankelijk zijn. Wij hebben een ontvankelijke houding. Het is vanzelfsprekend dat het gemeentebestuur wet- en regelgeving naleeft, juist als (mede)-regelgever. We handelen gewetensvol.

Participatie 

Participatie betekent het betrekken van burgers en belangrijke partijen uit de omgeving bij het vormen of bijstellen van beleid. Wij willen interactief omgaan met onze omgeving door daadwerkelijk te luisteren naar vragen en ideeën van betrokkenen over een concreet onderwerp en zullen ons tegenover hen verantwoorden over wat we daarmee hebben gedaan.

Behoorlijke contacten met burgers 

Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden is onze leidraad. Wij gedragen ons behoorlijk in contacten met burgers. Wij zijn duidelijk over wat de burger van ons kan verwachten. 

Doelgerichtheid en doelmatigheid 

Of een onderzoek echt nodig is zullen wij toetsen aan doelmatigheid en doelgerichtheid. De burger mag erop vertrouwen dat zijn belastinggeld goed wordt besteed ten behoeve van het bereiken van de doelen. Wij werken doelgericht samen met andere organisaties. Wij zullen welzijn op individueel niveau verhogen door de risico’s, die het leven nou eenmaal met zich meebrengt, collectief te dragen. Gestelde doelen moeten uitvoerbaar en te handhaven zijn. Taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid vormen hierbij altijd een drie-eenheid.

Lerend en zelfreinigend vermogen 

Wij verbeteren onze prestaties door te leren van eventuele fouten en andere ervaringen. Wij zijn aanspreekbaar op ons functioneren. Wij zijn ontvankelijk voor signalen uit de omgeving.

Verantwoording 

Het dragen van verantwoordelijkheden vraagt om het afleggen van verantwoording. Om de (democratische) controle mogelijk te maken zijn wij bereid ruimhartig verantwoording af te leggen over hoe wij verantwoordelijkheden dragen en invullen.

Bestuur en participatie 

AbHL is onafhankelijk en wil de uitdagingen waarmee Heeze, Leende, Leenderstrijp en Sterksel te maken hebben pragmatisch en onafhankelijk benaderen. AbHL is een middenpartij die staat voor goed bestuur. Dit betekent:
 • AbHL zal zich inzetten om de lokale belastingen terug te brengen zodat ze in lijn komen te liggen van het gemiddelde van gemeenten binnen dezelfde grootteklasse. In 2016 zaten we 37 procent hoger dan het landelijk gemiddelde.
 • AbHL zal de beginselen van behoorlijk bestuur altijd eerbiedigen.
 • AbHL wil dat besluiten minder op basis van macht en meer op basis van argumenten worden genomen. 
 • AbHL wil terughoudend zijn om (te) veel geld te besteden aan onderzoeken.
 • AbHL wil onafhankelijke media die de inwoners objectief betrokken houdt bij de plaatselijke politiek.
 • AbHL onderstreept dat er geïnvesteerd moet worden met goed onderbouwde plannen waarbij duidelijk is wat het lange termijneffect is. Bijv. op de schuldenpositie van de gemeente.
 • AbHL wil dat Heeze-Leende zelfstandig blijft. Een volledig ambtelijke fusie waarbij wel de gemeenteraden en colleges blijven bestaan ziet AbHL als slechtste variant. Ambtelijke samenwerking zonder één bestuurlijke kop is geen echte samenwerking. Als zelfstandig blijven, door omgevingsdruk, niet langer een optie is wil AbHL een volledige fusie (ambtelijke én bestuurlijk).
 • AbHL wil een transformatie naar een organisatie waarbij de raad de kaders stelt en controleert en waarbij het college uitvoert. Oftewel: waarbij het dualisme beter uit verf komt. 

Verkeer, vervoer en mobiliteit 

Veel verkeersoplossingen hebben we beschreven onder de hoofdstukken van de betreffende kernen verderop in dit verkiezingsprogramma. Hier benoemen we de algemene doelen.
 • AbHL wil dat glasvezel verder uitgerold wordt tot in de haarvaten van de gemeente.
 • AbHL zal zich inzetten om het achterstallig onderhoud van onze wegen, fietspaden en trottoirs weg te werken.
 • AbHL wil een goed fietspadennet van recreatiefietspaden.
 • AbHL wil de huidige mogelijkheden op het gebied van openbaar vervoer handhaven

Milieu en natuur

 Heeze-Leende is de meest natuurrijke gemeente van Noord-Brabant. De voormalige schilderskolonie pronkt met bossen, hei en fraaie monumentale gebouwen zoals het kasteel in Heeze en de kerk in Leende. We mogen nooit uit het oog verliezen hoe uniek Heeze-Leende is.

Dat betekent:
 • AbHL wil een stappenplan maken zodat we met de uitvoering daarvan de milieudoelstellingen uit de Parijse milieu-akkoorden halen.
 • AbHL zal inzetten op adequate handhaving van regelgeving om stalbranden te voorkomen.
 • Streven naar bouwen van nul-op-de-meter woningen, ook bij sociale woningbouw.
 • Tegen schaliegaswinning in Heeze-Leende 

Ruimtelijke ordening 

Er komt een Omgevingswet. Deze wet treedt in 2021 in werking. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten.

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:
 • De verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
 • Duurzame projecten (zoals windmolens, aardwarmte, zonnepanelen, warmte pompen en warmte terugwin installaties) stimuleren;
 • Gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.
 • Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.
 • Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt omgevingsrecht

Een aantal feiten op een rij:

 • Van 26 wetten naar 1.
 • Van 5000 wetsartikelen naar 350.
 • Van 120 ministeriële regelingen naar 10.
 • Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4.
 • 1 wet voor de hele leefomgeving.
De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen. Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan. Dit omgevingsplan stelt de gemeenteraad vast. Binnen de kaders van de nieuwe omgevingswet en het omgevingsplan krijgt het college vergaande bevoegdheden. Nu toets de gemeenteraad nog op het einde van een traject. Deze finale toetsing vervalt in de Omgevingswet. Het is daarom belangrijk dat er een college komt dat gevoelig is voor de wensen van de inwoners in de individuele kernen.

Dit betekent:
 • Bij nieuwbouw moet de behoefte leidend zijn en niet de grondexploitatie van de gemeente.
 • AbHL zal geen ruimtelijke plannen doordrukken waar noemenswaardige weerstand uit de bevolking op komt.
 • AbHL koestert onze agrarische bedrijven.
Zij zijn de dragers van ons buitengebied, waarbij volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu randvoorwaarden zijn voor ontwikkelingen in deze sector.

Wonen en leefbaarheid 

Onze vier kernen hebben allemaal hun eigen sterke kanten. Bijvoorbeeld markante gebouwen, een sterk verenigingsleven, een sterke sociale binding tussen inwoners, veel ondernemerschap en goede basis- en sportvoorzieningen. De identiteit die belangrijk gevonden worden door de inwoners willen we graag behouden en versterken. 

Het is voor de jeugd moeilijk om een woning te verwerven door de hoge prijzen en het gering aantal huurwoningen. Ook zijn we een snel vergrijzende gemeente waar ouderen graag gelijkvloers gaan wonen. Deze twee doelgroepen moeten speciaal aandacht krijgen zodat we onze jeugd behouden en zodat ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Dit betekent:
 • Meer betaalbare woningen voor starters, zowel koop als huur.
 • Meer gelijkvloerse woningen voor ouderen.
 • Er is een actief bouwbeleid gericht op de lokale behoefte per kern; vraag gericht bouwen
 • AbHL zal zich inzetten zodat bij wolkbreuken woningen en bedrijven droge voeten houden.
 • AbHL wil het groene dorpshart in Heeze behouden en waar mogelijk versterken als aangenaam verblijfsgebied.
 • Geen verrommeling van ons buitengebied en onze natuur.
 • AbHL wil dat winkels zich zoveel mogelijk concentreren in de centra en op het bedrijventerrein in Leende.
 • AbHL wil zich inzetten om structureel leegstaand winkelvloeroppervlak in aanmerking te brengen voor herontwikkeling.
 • AbHL vindt een breed draagvlak bij nieuwe grote plannen een voorwaarde.
 • AbHL wil in ieder kern goede basissportvoorzieningen

Sociaal beleid, economie en werkgelegenheid 

Heeze-Leende is een vergrijzende gemeente. Het aantal inwoners tussen 20 en 45 jaar oud is relatief laag en het aantal inwoners tussen 45 en 70 is relatief hoog. We moeten ons best doen om onze jongeren voor Heeze-Leende te behouden en we moeten zorgen dat onze ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Wat willen we bereiken met/voor mensen die bij de gemeente aankloppen om hulp? 

Grondwet Artikel 20 van onze Grondwet zegt daar het volgende over.
1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.
Deze verplichting uit de Grondwet is uitgewerkt in een socialezekerheidsstelsel dat bestaat uit verschillende regelingen voor mensen die tijdelijk of duurzaam niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het gaat om werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen. De Participatiewet, Wmo en Jeugdwet worden, in medebewind met de Rijksoverheid, door de gemeenten uitgevoerd. Voor deze medebewindstaken ontvangt de gemeente budget van de Rijksoverheid. Dit zijn openeindregelingen, desondanks zal de gemeente proberen binnen het budget te blijven dat de gemeente daarvoor ontvangt. AbHL vindt dat de budgetten voor deze taken geoormerkt moeten blijven voor deze taken. 

Participatiewet

De Participatiewet,uitgevoerd door de gemeente, vormt het sluitstuk van de sociale zekerheid. Dat betekent concreet dat de Participatiewet het laatste formele vangnet is voor mensen die het op eigen kracht niet redden. De Participatiewet komt pas in beeld als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. Deze wet neemt daarom een heel bijzondere positie in binnen het socialezekerheidsstelsel. Het gaat hierbij zowel om de kosten van levensonderhoud als om noodzakelijke kosten vanwege bijzondere omstandigheden. Om de grondwaarde van de Participatiewet, het garanderen van het bestaansminimum, goed te kunnen uitvoeren is de mogelijkheid om maatwerk te leveren vastgelegd in artikel 18, eerste lid Participatiewet: ‘Het college stemt de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende.’ Het belang van dit artikel is nauwelijks te overschatten, aangezien dat het college heel veel ruimte biedt om rekening te houden met de persoonlijke situatie. Alleen door maatwerk te leveren wordt het recht op bijstand van overheidswege gegarandeerd. Hiervoor wil AbHL richtinggevende principes vaststellen in een lokale verordening.

Inkomenspolitiek 

Houd er wel rekening mee dat de Rijksoverheid tot taak heeft om de spreiding van de welvaart te regelen. Het is daarom ook de Rijksoverheid die inkomenspolitiek bedrijft. Standaard bepaalde groepen een hogere norm geven omdat de gemeente dat wenselijk vindt past daarom niet binnen de wettelijke kaders. De taak van gemeenten is om binnen deze spreiding van welvaart maatwerk te leveren als er vanwege bijzondere omstandigheden reden toe is. De Rijksoverheid gaat over de kaders, de gemeente over de lokale inkleuring daarvan. Anders zou inkomenstoerisme tussen de verschillende gemeenten ontstaan wat niet het geval is.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In de huidige Wmo is de eigen bijdrage binnen wettelijke kaders afhankelijk van gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling. Doordat deze eigen bijdrage fors konden oplopen zag zo’n 25 procent van de cliënten af van de voor hen noodzakelijke Wmo-voorziening. Veel gemeenten hebben daarom hun beleid hierop aangepast. Het kabinet Rutte III heeft daarom afgesproken deze eigen bijdrage aan te passen naar een vast abonnementstarief. Het nieuwe systeem van het abonnementstarief gaat op 1 januari 2019 in. Vanaf dan is de eigen bijdrage niet langer afhankelijk van gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling. Voor de midden- en hogere inkomensgroepen wordt het daarmee aanzienlijk goedkoper om gebruik te maken van Wmovoorzieningen. Het maakt voor de bijdrage namelijk niet meer uit of iemand alleen één uur huishoudelijke hulp per week krijgt of vier uur hulp en daarbij ook woningaanpassingen, vervoervoorzieningen, dagbesteding etc. Het is en blijft 17,50 euro per vier weken. AbHL heeft middels een motie geprobeerd om de inkomensafhankelijke bijdrage in de Wmo al per 1 januari 2018 af te schaffen. Deze motie werd door geen enkele andere partij gesteund (zie “Besluitenlijst van de openbare vergaderingen gehouden op 19 juni/26 juni 2017”). AbHL staat voor zorgsolidariteit en is derhalve blij dat de regering dit nu wettelijk gaat opleggen. De Wmo is geen armoedewet.

Op 4 juli 2016 heeft AbHL een motie ingediend om de cliënten die onder de Wmo 2007 recht hadden op huishoudelijke hulp dat recht zo spoedig mogelijk te herstellen. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de CRvB, de hoogste rechter, gedaan op 18 mei 2016. Ook deze motie werd door geen enkele andere partij gesteund. (zie: “Besluitenlijst van de openbare vergadering gehouden op 27 juni 2016/4 juli 2016”). AbHL heeft interbestuurlijk toezicht van de rijksoverheid gevraagd. Door dit interbestuurlijk toezicht is Heeze-Leende uiteindelijk gedwongen om huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 te vergoeden. Mede doordat deze twee moties geen enkele steun kregen in de gemeenteraad heeft AbHL besloten om als nieuwe partij mee te doen aan de verkiezingen. Voor inwoners die het belangrijk vinden dat geld voor de zorg ook besteed wordt aan de zorg valt er nu tenminste iets te kiezen. Veel beloven en weinig geven doet de zotten en vreugde leven is een gezegde. Dit stemgedrag is feitelijk verifieerbaar en daarom belangrijker dan welke verkiezingsbelofte ook. Zeker als je weet dat bijna de helft van de gemeentelijke begroting het sociale domein betreft. AbHL staat hiermee in de gemeenteraad van Heeze-Leende alleen maar vergelijk onze standpunten met andere gemeenten staat AbHL in het midden.

Jeugdwet 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis of opgroeiproblemen. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar. De wet gaat uit van de eigen kracht van het gezin en de gezinsomgeving. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor het welzijn van hun kinderen. De gemeente komt in beeld als het welzijn van de kinderen niet vanzelf gewaarborgd kan worden en regelt de toegang tot de jeugdhulp. De vorming tijdens de jeugd is cruciaal voor een voorspoedig leven op latere leeftijd. AbHL vindt dat de gemeente deze taak met de noodzakelijke bezieling moet uitvoeren.

Dat betekent:
 • Ontvangen geld bestemd voor zorg en ondersteuning moet ook zoveel mogelijk hieraan besteed worden.
 • Ouderen moeten op een waardige manier thuis oud kunnen worden.
 • AbHL ziet gehandicaptenzorg en zorg voor psychiatrische patiënten als een taak voor de samenleving waarin de gemeente een belangrijke plaats inneemt.
 • AbHL wil kleinschalige zorg waar de menselijke maat voorop staat.
 • AbHL wil vrijwilligerswerk stimuleren.
 • Er moet adequate respijtzorg zijn om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.
 • Er moet meer aandacht zijn om eenzaamheid te voorkomen.
 • Iedereen moet kunnen meedoen, ongeacht leeftijd, etniciteit, geloof, geaardheid of beperkingen.
 • Beleid moet inzetten op integratie van statushouders, migranten en nieuwkomers.
 • Armoedebestrijding als speerpunt in Heeze-Leende

Economie en werkgelegenheid: 

Er zijn veel bedrijven gevestigd in Heeze-Leende. De top 5 sectoren in Heeze-Leende zijn: Commerciële dienstverlening 485 – Handel 300 – Bouwnijverheid 180 – Landbouw 165 – Overige dienstverlening 110 - Industrie 95. Het besteedbaar huishoudinkomen is € 43.000 tegenover € 36.900 in de MRE-regio. De werkeloosheid in Heeze-Leende is 4,5 procent tegenover 5,7 procent in de MREregio. Heeze-Leende scoort goed op economie en werkgelegenheid. Dit moeten we zien te behouden en waar we kunnen willen we dit versterken.
  
Onze detailhandelsvisie ontlenen we van de MRE Regionale detailhandelsvisie uit juni 2015 en de Detailhandelsvisie A2-gemeenten januari 2015. AbHL wil kernwinkelgebieden waar de eigen bevolking en toeristen graag verblijven. Dat verblijfsgebied moet autoluw zijn.
  
De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. AbHL wil graag samen met de ondernemers en winkeliers overleg over hoe we onze economie vitaal kunnen houden.

Onderwijs, cultuur en sport

De gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting van onderwijs. De laatste jaren heeft HeezeLeende dit goed op orde gebracht. We moeten nu aan de slag met Centrumplan Leende en met de gymzalen in Heeze. Op gebied van cultuur willen we graag onze historische gebouwen behouden. We hebben een zeer rijk en gevarieerd verenigingsleven waar cultuur en sport gekoesterd wordt. AbHL wil waar mogelijk stimuleren en faciliteren om deze verenigingen en stichtingen nog velen jaren hun goede werk voor de gemeenschap te laten voortzetten. Er wordt heel veel werk verzet door heel veel vrijwilligers. AbHL wil haar respect betuigen aan al deze vrijwilligers. 

Dat betekent:
 • AbHL staat achter de ingeslagen weg om de bibliotheek te behouden.
 • AbHL koestert het rijke verenigingsleven.
 • AbHL koestert de recreanten die van onze gemeente komen genieten.
 • Campings zijn voor de recreanten en niet voor permanente bewoning (hooguit voor tijdelijke overbrugging)
 • De sportraad is een goede verbinder voor de sportverenigingen, AbHL waardeert de inzet en de rol hiervan.
 • Sport en bewegen verdienen aandacht, capaciteit en middelen: De privatisering van sportparken is een goede ontwikkeling geweest die volgens AbHL voortgezet dient te worden.
 • Heeze-Leende organiseert jaarlijks een sportgala, waarbij de lokale sporters worden gehuldigd en de vele vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Heeze

 • Daadwerkelijke realisatie randweg om Heeze (verbinding Leenderweg – Buldersweg – Oudenmolen – Muggenberg – Geldropseweg).
 • AbHL wil zoveel mogelijk verkeer om de kern van Heeze heen leiden. Deze omleidingsroute loopt via de randweg - Leenderweg (over het spoor) - Oude Stationsstraat - Nieuwe weg links naast de brandweerkazerne waarna afbuigend richting spoor om zo op bedrijventerrein De Poortmannen aan te sluiten - via de Poortmannen naar de in 2017 gerealiseerde aansluiting op de Sterkselseweg, dit via de Industrieweg en De Boelakkers. Hierbij horen flankerende maatregelen. Enerzijds om deze doorgaande route veilig in te richten voor de toename van verkeer en anderzijds om de weg door het centrum van Heeze in te richten om verkeer te ontmoedigen én doorgaand vrachtverkeer te weren. Pas nadat dit gerealiseerd is wil AbHL eventueel andere verkeersonderzoeken laten uitvoeren.
 • Verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven is voorlopig van de baan. Verkeersminister Melanie Schultz van Haegen vindt de dagelijkse files op dit stuk snelweg niet ernstig genoeg. De drukte op de A2 wordt wel in de gaten gehouden en gemonitord. Als het in de toekomst te erg wordt, kan onderzoek naar verbreding alsnog opgestart worden. Daarna duurt daadwerkelijke verbreding nog jaren. Het traject van de Centrale As is afhankelijk van de verbreding van de A2. Bij Zevenhuizen zou de Centrale As met een dubbele aansluiting aangesloten moeten worden op de A2. Dit zou met werk in werk gerealiseerd kunnen worden. AbHL zet het tracé van de Centrale As daarom in de ijskast totdat er perspectief is op een dubbele aansluiting op de A2 bij Zevenhuizen. Belangrijk onderdeel van de Centrale As is het realiseren van een nieuwe overweg in samenhang met het opheffen van een aantal overwegen. Het opheffen van de betreffende overwegen is benodigd om de veiligheid te waarborgen een en ander ter compensatie van een nieuwe overweg. De Derde Kadernota Railveiligheid gaat er van uit dat de overwegveiligheid door ontwikkelingen op of nabij het spoor geen negatief effect mogen hebben. Indien dit wel het geval is , moeten er compenserende maartregelen genomen worden, zodanig dat de veiligheid wordt gewaarborgd. Naast het afsluiten van drie spoorwegovergangen in het buitengebied van Heeze is voorgesteld om één van de spoorwegovergangen Emmerikstraat of Schoolstraat tot alleen langzaam verkeer af te waarderen. Dit is door ProRail als onvoldoende beoordeeld in het totaal pakket van maatregelen in het kader van de Centrale As. Nu verbreding van de A2 op de lange baan gaat kan de Centrale As nu ook niet gerealiseerd worden. Hiermee gaat wat AbHL betreft de vier sluitingen van overwegen ook op de lange baan. Dit klinkt logisch maar er zijn politieke partijen die vinden dat we aan het oorspronkelijk bedachte tracé van de Centrale As vast moeten houden en daar hun onderzoeken en besluiten op blijven baseren.
 • Stimuleren en waar nodig faciliteren om het buitengebied van glasvezel te voorzien.
 • Nieuwe gymzaal voor de scholen Dirk Hezius en Kindcentrum De Parel.

Leende

 • Het Centrumplan leende zal gerealiseerd worden.
 • Verbetering van Langstraat / Oostrikkerstraat in 2019
 • AbHL zal haar stinkende best doen om het sluipverkeer door Leende dat eigenlijk op de A2 thuishoort te weren uit de kern van Leende. Onder andere door de mogelijkheden van het programma SmartwayZ.nl maar ook door flankerende maatregelen in Leende zelf, in samenhang met Maarheeze (Gem. Cranendonck).
 • Stimuleren en waar nodig faciliteren om het buitengebied van glasvezel te voorzien.
 • Helpen realiseren van een snelfietsroute van Weert door Leende naar Eindhoven.

Sterksel

 • Realiseren van een definitieve en adequate verbinding van industrieterrein Chijnsgoed naar de A2. Hierbij zullen flankerende maatregelen genomen worden om het verkeer in de kern van Sterksel te weren.
 • AbHL wil in Sterksel de semi verharde verbinding voor landbouwverkeer tussen Turfven en Peelven behouden.
 • Stimuleren en waar nodig faciliteren om het buitengebied van glasvezel te voorzien.
 • AbHL wil de Kloosterlaan verharden

Leenderstrijp

 • Stimuleren en waar nodig faciliteren om het buitengebied van glasvezel te voorzien.
 • Stimuleren en waar nodig faciliteren dat de bestaande voorzieningen in stand blijven zoals School, gymzaal ’t Brukske en de winkel.
 • Woningbouw om de eigen jeugd te huisvesten in Leenderstrijp